Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (hierna te noemen: Peaceful Dogs), tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als Peaceful Dogs.

1.2. Peaceful Dogs behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Peaceful Dogs stelt de opdrachtgever hier ten minste een maand voor de ingangsdatum van op de hoogte. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

1.3. Peaceful Dogs neemt zo goed mogelijk de zorg voor uw hond over op het moment dat deze aan onze zorg is toevertrouwd met inachtneming van de afspraken die zijn gemaakt tussen u en Peaceful Dogs en de in deze voorwaarden opgesomde punten.

1.4. Peaceful Dogs verwacht dat uw hond(en) volledig is (zijn) geënt. Ook moet(en) de hond(en) preventief behandeld zijn tegen vlooien, teken en wormen.

Bij het intake gesprek dient u het paspoort/inentingsboekje van de hond(en) te overleggen. Ieder jaar moet opnieuw bekeken worden of uw hond(en) alle juiste inentingen heeft gehad. Dit ter bescherming van uw hond.

1.5. Peaceful Dogs behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten. Tevens behoudt Peaceful Dogs zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, uiteraard zal hierover wel eerst contact met de eigenaar worden opgenomen.

1.6. Wanneer uw hond vlooien of wormen heeft kan deze tijdelijk niet mee met de uitlaatservice. Als uw hond loops is kan deze ook niet mee met groepswandelingen.

1.7. Uw hond moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen en moet de basiscommando’s kennen (“hier” en “zit”). De hond dient tevens sociaal te zijn in omgang met soortgenoten en mensen.

Artikel 2: Rechten en plichten

2.1. Peaceful Dogs gaat op verantwoorde wijze met uw hond(en) om en zal uw hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg behandelen.

2.2. Peaceful Dogs is niet verantwoordelijk voor ziekte of enig gebrek ontstaan door andere honden, noch voor eventuele verwondingen opgelopen tijdens de wandeling.

2.3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) Peaceful Dogs niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Peaceful Dogs. De wandeling wordt niet in rekening gebracht en zal bij de volgende factuur verrekend worden.

2.4. Peaceful Dogs overlegt met u of uw hond los, dan wel aangelijnd uitgelaten moet worden tijdens het wandelen. Tevens behoudt Peaceful Dogs het volledige recht mocht uw hond los kunnen lopen deze naar eigenzeggen wel of niet aangelijnd te houden.

2.5. Peaceful Dogs maakt gebruik van abonnementen hierbij heeft u ALTIJD recht op een gereserveerde plek op een vaste dag en tijdstip volgens afspraak. Er vindt echter geen restitutie plaats bij het annuleren van een wandeling door de opdrachtgever.

2.6. De sleutel van uw huis wordt door Peaceful Dogs met de grootst mogelijk zorg bewaard en alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard. Hier zal een sleutelovereenkomst voor worden opgesteld.

2.7. Indien naar de mening van Peaceful Dogs uw hond acute medische hulp nodig heeft zal deze onverwijld worden ingeschakeld met behulp van een dierenarts. Uiteraard wordt u hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. De kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor uw rekening.

2.8. Peaceful Dogs kan foto’s en / of video’s van uw hond op de website en / of sociaal media plaatsen, indien u daar bezwaar tegen heeft, vernemen wij dat graag.

2.9. Bij erg warm weer, boven de 25°C, zal de wandeling worden ingekort. Hetzelfde geldt bij hevige regen / hagelbuien en / of weeralarm.

2.10. Peaceful Dogs behoudt zich het recht voor de diensten tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakantie wordt minimaal 1 maand van te voren door Peaceful Dogs aan u mede gedeeld. Over deze periode wordt geen abonnementsgeld in rekening gebracht.

2.11. Bij annulering van de wandeling(en) door de opdrachtgever (voor zowel losse dagen als vakantie) vindt geen restitutie plaats van het abonnementsgeld. U kunt er in dat geval voor kiezen uw abonnement voorafgaand aan uw vakantie te beëindigen (met een opzegtermijn van 4 weken) Peaceful Dogs kan bij een opzegging echter geen garanties geven op een gereserveerde plek c.q. vaste dag in de toekomst.

2.12. Kenmerkend gedrag van de hond of afwijkend gedrag dient door de opdrachtgever aan Peaceful Dogs mede gedeeld te worden.

2.13. Peaceful Dogs zal op officiële feestdagen gesloten zijn. Dit geldt voor Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

2.14. Van 27 december tot en met 31 december zal Peaceful Dogs jaarlijks gesloten zijn i.v.m. de overlast ten gevolge van vuurwerk in deze periode. Deze dagen kunnen worden aangemerkt als vakantie van Peaceful Dogs en zullen derhalve niet in rekening worden gebracht.

2.15. Peaceful Dogs is door ondertekening van de algemene voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. U bent verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben, omdat u ten alle tijden zelf aansprakelijk bent voor uw hond en voor eventuele kosten die gemaakt moeten worden. Peaceful Dogs kan niet aangemerkt worden als eigenaar van de hond.

3.2. Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker van de schade is, zijn alle eigenaren gelijkelijk en hoofdelijk aansprakelijk en worden de kosten gedeeld tussen de eigenaren van wie de honden op het moment van het ontstaan van de schade aanwezig waren.

3.3. Peaceful Dogs is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel, ongewenste dekkingen of verwonding van uw hond(en). Ook niet voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van uw hond(en), tenzij door opzet of grove schuld.

3.4. Peaceful Dogs is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de u verstrekte gegevens tijdens het intake gesprek.

3.5. Peaceful Dogs is niet aansprakelijk voor schade aan de woning / inboedel door uw natte / vieze hond. U dient zelf een handdoek bij de voordeur te hebben liggen zodat uw hond bij binnenkomst droog gemaakt kan worden. Peaceful Dogs zal er alles aan doen om uw hond zo droog / schoon mogelijk in de woning achter laten.

3.6. Peaceful Dogs is niet aansprakelijk voor schade / inbraak aan de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

3.7. Peaceful Dogs behoudt zich het recht voor uw hond(en) tijdelijk niet mee te nemen, indien blijkt dat uw hond een besmettelijke ziekte heeft. Peaceful Dogs is niet verantwoordelijk voor het overdragen van ziektes.

Artikel 4: Facturatie en betaling

4.1. Peaceful Dogs maakt gebruik van abonnementen hierbij heeft u ALTIJD recht op een gereserveerde plek op een vaste dag volgens afspraak. Er vindt echter geen restitutie plaats bij het annuleren van een wandeling door de opdrachtgever.

4.2. De afgesproken vergoeding voor de diensten die Peaceful Dogs levert zal per 4 weken vooraf worden gefactureerd. Het abonnement wordt dan in rekening gebracht. Uitgevallen wandelingen veroorzaakt door Peaceful Dogs zullen achteraf worden verrekend / gerestitueerd.

4.3. De vergoeding voor de diensten van Peaceful Dogs geschiedt bij voorkeur op basis van betaling per bank /giro, maar eventueel tegen contante betaling. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur doch uiterlijk voor de eerste afgesproken wandeling met uw hond(en). Indien betaling achterwege blijft, zullen de afgesproken diensten worden opgeschort. Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Peaceful Dogs de overeenkomst ontbinden.

4.4. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is Peaceful Dogs gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.

Artikel 5: Nederlands recht

5.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Peaceful Dogs is het Nederlands recht van toepassing.

Door te ondertekenen verklaren opdrachtgever en Peaceful Dogs bovenstaand document te hebben gelezen en akkoord te gaan met deze voorwaarden voor het uitvoeren van de afgesproken opdracht.

Opdrachtnemer (Peaceful Dogs):

Naam                  :

Datum / Plaats   :

Handtekening    :

Opdrachtgever:

Naam                :

Datum / Plaats  :

Handtekening   :