Algemene voorwaarden

 

Algemeen

1. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs neemt zo goed mogelijk de zorg voor uw hond over op het moment dat deze aan onze zorg is toevertrouwd met inachtneming van de afspraken die zijn gemaakt tussen u en hondenuitlaatservice Peaceful Dogs en de in deze voorwaarden opgesomde punten.

2. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs laat uw hond(en) minimaal een uur rennen en spelen in de natuur (tenzij anders met u overeengekomen). Uw hond(en) zal worden opgehaald met een speciaal voor hondenvervoer ingerichte bus, die wekelijks goed gereinigd wordt. Uw hond dient op de afgesproken tijd en plaats aanwezig te zijn voor de wandeling zoals met u is overeengekomen.

3. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs verwacht dat uw hond(en) volledig is (zijn) geënt. Ook moet(en) de hond(en) preventief behandeld zijn tegen vlooien, teken en wormen.
Bij het intake gesprek dient u het paspoort/inentingsboekje van de hond(en) te overleggen. Ieder jaar moet opnieuw bekeken worden of uw hond(en) alle juiste inentingen heeft gehad. Dit ter bescherming van uw hond en de rest van de groep.

4. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband. Tevens behoudt hondenuitlaatservice Peaceful Dogs zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, uiteraard zal hierover wel eerst contact met de eigenaar worden opgenomen.

5. Wanneer uw hond loops is kan deze tijdelijk niet mee met de groep. Dit geldt ook als uw hond vlooien of wormen heeft.

6. Uw hond moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen en moet de basiscommando’s kennen (“hier” en “zit”)

7. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. U kunt bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs zal u hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.

Rechten en plichten

8. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs gaat op verantwoorde wijze met uw hond(en) om en zal uw

hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg behandelen.

9. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs is niet verantwoordelijk voor ziekte of enig gebrek ontstaan door andere honden, noch voor eventuele verwondingen opgelopen tijdens de wandeling.

10. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) hondenuitlaatservice Peaceful Dogs niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op hondenuitlaatservice Peaceful Dogs. De wandeling wordt niet in rekening gebracht en zal bij de volgende factuur verrekend worden.

11. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs overlegt met u of uw hond los, dan wel aangelijnd uitgelaten moet worden tijdens het wandelen in de natuur. Uiteraard wordt de hond aangelijnd van en naar
onze speciaal ingerichte bus begeleid.

12. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs maakt gebruik van strippenkaarten en abonnementen. Indien u gebruik maakt van een strippenkaart heeft u GEEN recht op een gereserveerde plek c.q. vaste dag. Bij het gebruik van een strippenkaart kunt u een afgesproken wandeling wel annuleren, dit in tegenstelling tot een abonnement.

Bij een abonnement heeft u ALTIJD recht op een gereserveerde plek op een vast
tijdstip volgens afspraak. Er vindt echter geen restitutie plaats bij het annuleren van een wandeling door de opdrachtgever.

13. De sleutel van uw huis wordt door hondenuitlaatservice Peaceful Dogs met de grootst mogelijk zorg bewaard en alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard. Hier zal een sleutelovereenkomst voor worden opgesteld.

14. Indien naar de mening van hondenuitlaatservice Peaceful Dogs uw hond acute medische hulp nodig heeft zal deze onverwijld worden ingeschakeld met behulp van een dierenarts. Uiteraard wordt u hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. De kosten die dit met zich meebrengt,
zijn voor uw rekening.

15. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs kan foto’s en / of video’s van uw hond op de website en / of Facebook plaatsen, indien u daar bezwaar tegen heeft, vernemen wij dat graag.

16. Bij erg warm weer, boven de 25°C, zal de wandeling worden ingekort. Hetzelfde geldt bij hevige regen / hagelbuien en / of weeralarm.

17. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs behoudt zich het recht voor de diensten tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakantie wordt minimaal 1 maand van te voren door hondenuitlaatservice Peaceful Dogs aan u mede gedeeld. Over deze periode wordt geen abonnementsgeld in rekening gebracht.

18. Vanaf 1 september 2019 vindt bij annulering van de wandeling(en) door de opdrachtgever (voor zowel losse dagen als vakantie) geen restitutie plaats van het abonnementsgeld. U kunt er in dat geval voor kiezen uw abonnement voorafgaand aan uw vakantie te beëindigen (met een opzegtermijn van 4 weken) Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs kan bij een opzegging echter geen garanties geven op een gereserveerde plek c.q. vaste dag in de toekomst.

19. Met ingang van 1 januari 2020 zal hondenuitlaatservice Peaceful Dogs op officiële feestdagen gesloten zijn. Dit geldt voor Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag,
1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

20. Van 27 december tot en met 31 december zal hondenuitlaatservice Peaceful Dogs jaarlijks gesloten zijn i.v.m. de overlast ten gevolge van vuurwerk in deze periode. Deze dagen kunnen worden aangemerkt als vakantie van hondenuitlaatservice Peaceful Dogs en zullen derhalve niet in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

21. U bent verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben, omdat u ten alle tijden zelf aansprakelijk bent voor uw hond en voor eventuele kosten die gemaakt moeten worden. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs kan niet aangemerkt worden als eigenaar van de hond.

22. Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker van de schade is, zijn alle eigenaren gelijkelijk en hoofdelijk aansprakelijk en worden de kosten gedeeld tussen de eigenaren van wie de honden op het moment van het ontstaan van de schade aanwezig waren.

23. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel, ongewenste dekkingen of verwonding van uw hond(en). Ook niet voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van uw hond(en), tenzij door opzet of grove schuld.

24. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de u verstrekte gegevens tijdens het intake gesprek.

25. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs is niet aansprakelijk voor schade aan de woning / inboedel door uw natte / vieze hond. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs heeft zelf handdoeken en zal deze na de wandeling gebruiken, maar voor de zekerheid dient u zelf ook een handdoek bij de voordeur te hebben liggen zodat uw hond ook bij binnenkomst droog gemaakt kan worden.
Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs zal er alles aan doen om uw hond zo droog / schoon mogelijk in de woning achter laten.

26. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs is niet aansprakelijk voor schade / inbraak aan de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

27. De sleutel van uw woning zal alleen gebruikt worden voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Op het label bij uw sleutel zal alleen de naam van uw hond worden vermeld.

28. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs behoudt zich het recht voor uw hond(en) tijdelijk niet met de groep mee te nemen, indien blijkt dat uw hond een besmettelijke ziekte heeft.
Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs is niet verantwoordelijk voor het overdragen van ziektes.

Facturatie en betaling

29. Hondenuitlaatservice Peaceful Dogs maakt gebruik van abonnementen en strippenkaarten. Bij een abonnement bent u verzekerd van een gereserveerde plek op een vaste dag volgens afspraak. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever geannuleerde wandelingen. Bij een strippenkaart heeft u meer vrijheid maar heeft u geen garantie op een gereserveerde plek c.q. vaste dag.

30. De afgesproken vergoeding voor de diensten die hondenuitlaatservice Peaceful Dogs levert zal per 4 weken vooraf worden gefactureerd. Het abonnement c.q. de strippenkaart wordt dan in rekening gebracht.
Uitgevallen wandelingen veroorzaakt door hondenuitlaatservice Peaceful Dogs zullen bij een abonnement achteraf worden verrekend / gerestitueerd.

31. De vergoeding voor de diensten van hondenuitlaatservice Peaceful Dogs geschiedt bij voorkeur op basis van betaling per bank/giro, maar eventueel tegen contante betaling. Betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur doch uiterlijk voor de eerste afgesproken wandeling met uw hond(en). Indien betaling achterwege blijft, zullen de afgesproken diensten worden opgeschort.

Bij herhaaldelijke wanbetaling zal hondenuitlaatservice Peaceful Dogs de overeenkomst ontbinden.

32. De overeenkomst kan door u altijd tussentijds worden opgezegd.

 

Door te ondertekenen verklaren opdrachtgever en opdrachtnemer bovenstaand document te hebben gelezen en akkoord te gaan met deze voorwaarden voor het uitvoeren van de afgesproken opdracht.

Opdrachtnemer (Peaceful Dogs):

Naam:
Datum / Plaats:

Opdrachtgever:

Naam:
Datum / Plaats: